Si ja ets client, identifica't

Heu perdut la contrasenya?

És la teva primera vegada?

Crea un compte

Condicions de servei

1. CONDICIONS GENERALS COMPRA EN LÍNIA
     Aquestes condicions generals de contractació (en endavant, "condicions generals") regulen l'adquisició, a través del lloc web, www.ditifet.cat accessible també des de l'adreça www.andreu.cat , per part dels clients de ESTABLIMENTS ANDREU S.L. (en endavant, "l'usuari") dels productes que ofereix la societat ESTABLIMENTS ANDREU SL. (en endavant, Andreu), a més d'altres serveis que també pugui oferir. Aquestes condicions generals es complementen amb les condicions generals d'ús del web d’Andreu que el client ha de consultar en l'apartat "Avís legal" del portal.
     La utilització d'aquest web i l'adquisició de qualsevol dels productes que ofereix representa l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cada una de les condicions generals de contractació que recull aquest document, de les condicions generals d'ús del web Andreu ("Avís legal") amunt esmentades, i també, si escau, les condicions particulars que puguin regir l'adquisició de productes.
     Aquestes condicions generals de contractació s'han redactat d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), el Reial decret 1906/1999, de contractació telefònica o electrònica, la Llei 7/1996 d'ordenació del comerç minorista i altres disposicions aplicables.
     Aquest web és titularitat de ESTABLIMENTS ANDREU S.L. NIF: B-62682356, C/ Boccaccio, 39 – 08205 Sabadell(Barcelona) – andreu@andreu.cat, telèfon de contacte 93 720 50 99 i número de fax de contacte 93 720 51 00.
     Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 34.109, Foli 74, Fulla B-241.783.
     Els fulls de reclamació estan a disposició dels usuaris en qualsevol dels nostres establiments.
 
2. NATURALESA DE LA BOTIGA VIRTUAL
     Els productes de la nostra botiga virtual es destinen a consumidors finals, en el sentit que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom dels quals l'usuari ha d'estar legalment autoritzat per actuar.
     En virtut del que s'expressa més amunt està totalment prohibida la revenda dels productes adquirits mitjançant el nostre servei de compra.
     L'usuari declara que és major d'edat i que disposa de prou capacitat jurídica per vincular-se per aquestes condicions generals en contractar amb ANDREU i accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés al servei de compra i la utilització d'aquest servei són responsabilitat seva.
     ANDREU, comunicant-ho prèviament als usuaris, es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web, a més de la configuració, les prestacions o les condicions generals, en qualsevol moment.
 
3. OPERATIVA DEL SERVEI DE COMPRA
            3.1. Registrament en el servei de compra
     Si l'usuari accedeix per primera vegada al servei i vol comprar, ha d'emplenar el formulari de registre i acceptar aquestes condicions generals de contractació. A partir d'aquest moment i un cop completades les dades no opcionals, ja serà usuari del servei de compra ii podrà accedir als serveis que pugui oferir el portal esmentat sense haver d'emplenar altres formularis addicionals. Un cop registrat li comunicaran de manera immediata el nom d'usuari que li permetrà fer compres en el servei. Els codis d'accés (usuari i clau d'accés) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació de l'usuari ser caut amb aquesta informació. A més, l'usuari és l'únic responsable de la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de la seva contrasenya o del codi identificador i de les conseqüències que se'n puguin derivar.
     En qualsevol cas, l'usuari pot accedir a les seves dades i modificar-les mitjançant l'opció "El meu Compte". A través d'aquesta opció l'usuari també pot activar / desactivar la possibilitat de rebre informació.
            3.2. Gamma de productes i aplicació de preus d’Andreu
     Andreu ofereix un ampli i variat assortiment d'aliments de xarcuteria, a més d'altres productes complementaris, que el client des del seu ordinador pot adquirir i recollir a la botiga quan ho desitgi.
     Andreu informa que la majoria de les imatges que apareixen en el catàleg virtual corresponen a productes ja emplatats i que es mostren amb finalitats únicament descriptives, per tant, poden variar pel que fa als productes finalment lliurats.
     Andreu garanteix el preu del dia en què s'hagi fet la compra, sigui quin sigui el dia en què tingui lloc el lliurament.
     Els preus del servei de compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.
     Andreu es reserva el dret a modificar de manera unilateral, en qualsevol cas i sense cap avís previ, els preus dels productes, a més de suspendre o cancel•lar l'oferta de venda de manera temporal o definitiva.
            3.3. Preparació i lliurament de les comandes
     Andreu garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a la botiga, tot i que, puntualment, pot no haver-ne per a tots els clients i en els volums requerits en fer la comanda.
            3.4. Recollida a la botiga de comandes
     L'usuari passarà a recollir la comanda a la botiga que hagi triat entre les habilitades amb aquesta finalitat. La botiga s'encarregarà de mantenir la comanda en perfecte estat de conservació fins que sigui recollida.
     En el procés de tramitació de la comanda s'informarà l'usuari de la data i hora a partir de la qual podrà passar a recollir la comanda. Com a regla general, i depenent de la botiga de recollida, estarà disponible dins d'una franja horària que pot oscil•lar entre les 2 i les 4 hores laborables posteriors a la recepció de la comanda. S'entén per hores laborables les d'obertura al públic de l'establiment de recollida de la comanda.
     Sense perjudici d'això anterior, aquesta franja horària es pot modificar puntualment en determinades dates de l'any a causa de circumstàncies excepcionals, si bé l'usuari en serà degudament advertit durant el procés de tramitació de la comanda.
     La recollida de la comanda l'ha d'efectuar l'usuari com a màxim dins les 48 hores posteriors al dia i l'hora previstos i comunicats pel client.
            3.4.2. Condicions de lliurament
     En el moment del lliurament l'usuari ha de signar l'albarà de lliurament de la comanda que confirma que la comanda ha estat lliurada i acceptada.
     Per recollir les comandes l'usuari només ha de mostrar el seu número de comanda i el seu número de telèfon de manera que Andreu pugui identificar que la comanda es correspon amb la del client.
     Andreu no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els termes i les condicions que preveuen aquestes condicions generals de contractació.
           3.4.3. Criteri de satisfacció
     Andreu garanteix la màxima qualitat de tots els productes que comercialitza. Per aconseguir-ho controlem tots els processos amb la màxima exigència.
            3.5. Formes de pagament
     El pagament s'ha de fer en el moment de l’acceptació de la comanda l mateix web. El pagament es podrá efectuar mitjançant les següents targetes de crèdit o dèbit:
     Visa, Mastercard, JBC
     Andreu garanteix la seguretat total de les seves transaccions, ja que disposa dels estàndards tecnològics més actuals pel que fa als protocols i els serveis de seguretat.
 
4. CONFIRMACIÓ DOCUMENTAL DE LA CONTRACTACIÓ
     Un cop finalitzada la petició de comanda i acceptades aquestes condicions generals de contractació, apareixerà el full de comanda, que es pot imprimir per tenir-ne constància i seguretat. Així mateix, Andreu li remetrà a través del seu correu electrònic una justificació de la contractació efectuada.
 
5. OPERATIVA ALTRES SERVEIS
     Posem a la seva disposició els serveis de suggeriments i propostes que ens vulguin fer arribar a través de la secció "Contacteu-nos".
 
6. RESPONSABILITAT I FORÇA MAJOR
     S'entén com a força major, amb caràcter enunciatiu però no limitador (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, sigui inevitable, (ii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o les fallades en la recepció, l'obtenció o l'accés als diferents serveis per part d'aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per La Sirena, (vii) l'escassetat o la poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (viii) accidents, (ix) conflictes bèl•lics, (x) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xi) bloqueig, (xii) disturbis, o (xiii) per raó de qualsevol disposició governamental.
 
7. LLEI APLICABLE
     Aquestes condicions generals s'interpreten i es regeixen d'acord amb la legislació espanyola.
     L'acceptació d'aquestes condicions generals per part del client és una condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar dels diferents serveis. L'usuari declara, sota la seva responsabilitat, que ha llegit íntegrament i ha acceptat les condicions generals d'accés i ús dels diferents serveis.
            Andreu està a disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i els serveis. Per fer qualsevol suggeriment o proposta, ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client d’Andreu a través de l'adreça electrònica andreu@andreu.cat o trucar al telèfon 93 720 50 99